Con Ve thực vật như vật mang bệnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh thực vật (địa lí)
  3. Con Ve thực vật như vật mang bệnh (địa lí)
Con Ve thực vật như vật mang bệnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.