Con khỉ như là người trợ giúp người khuyết tật (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Con khỉ như là người trợ giúp người khuyết tật (địa lí)
Con khỉ như là người trợ giúp người khuyết tật (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.