Chương trình thiên về lĩnh vực hạn hán

  1. TRANG CHỦ
  2. Chương trình thiên về lĩnh vực hạn hán
Chương trình thiên về lĩnh vực hạn hán
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.