Chương trình phục hồi hạn hán nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Chương trình phục hồi hạn hán nông nghiệp
Chương trình phục hồi hạn hán nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.