Chương trình Bảo tồn nông nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Chương trình Bảo tồn nông nghiệp (địa lí)
Chương trình Bảo tồn nông nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.