Chủ tịch hội đồng quản trị (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Chủ tịch hội đồng quản trị (địa lí)
Chủ tịch hội đồng quản trị (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.