Chuyển đổi gói tin (Truyền dữ liệu)

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ thông tin
  3. Chuyển đổi gói tin (Truyền dữ liệu)
Chuyển đổi gói tin (Truyền dữ liệu)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.