Chuột (Động vật học) như động vật trung gian truyền bệnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Chuột (Động vật học) như động vật trung gian truyền bệnh (địa lí)
Chuột (Động vật học) như động vật trung gian truyền bệnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.