An ninh quốc gia

  1. TRANG CHỦ
  2. Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ
  3. An ninh quốc gia
An ninh quốc gia
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 6-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.