Chế biến thực phẩm công nghiệp sản xuất

  1. TRANG CHỦ
  2. Chế biến thực phẩm công nghiệp sản xuất
Chế biến thực phẩm công nghiệp sản xuất
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.