Chế biến nông nghiệp (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ sinh học
  3. Kỹ thuật nông nghiệp
  4. Chế biến nông nghiệp (địa lí)
Chế biến nông nghiệp (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.