Chất thải nông nghiệp làm thức ăn gia súc (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Chất thải nông nghiệp làm thức ăn gia súc (địa lí)
Chất thải nông nghiệp làm thức ăn gia súc (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.