Chất thải như vật liệu làm đường (Giao thông)

  1. TRANG CHỦ
  2. Chất thải như vật liệu làm đường (Giao thông)
Chất thải như vật liệu làm đường (Giao thông)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.