Chất đạm thực vật như thực phẩm

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực phẩm
  3. Chất đạm thực vật như thực phẩm
Chất đạm thực vật như thực phẩm
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.