Adobe Photoshop (Đồ họa máy tính)

  1. TRANG CHỦ
  2. Đồ họa máy tính
  3. Adobe Photoshop (Đồ họa máy tính)
Adobe Photoshop (Đồ họa máy tính)
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 6-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.