Acgumen của cận điểm

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiên văn học
  3. Thiên thể học
  4. Acgumen của cận điểm
Acgumen của cận điểm
Chấp nhận thuật ngữ: 01-tháng 6-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.