Cây thực đậu khấu (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây gia vị (địa lí)
  3. Cây thực đậu khấu (địa lí)
Cây thực đậu khấu (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.