Cây lúa miến là thực phẩm (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây lúa miến là thực phẩm (địa lí)
Cây lúa miến là thực phẩm (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.