Cây cố định đạm (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật cố định đạm (địa lí)
  3. Tảo cố định đạm
  4. Thực vật cố định đạm
  5. Cây cố định đạm (địa lí)
Cây cố định đạm (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.