Cây cảnh thân bụi (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây bụi (địa lí)
  3. Cây cảnh thân bụi (địa lí)
Cây cảnh thân bụi (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.