Cây cảnh (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Cây cảnh thân gỗ (địa lí)
  3. Cây cảnh thân bụi
  4. Cây cảnh (địa lí)
Cây cảnh (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.