Cải tạo mùa vụ (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghề làm vườn
  3. Nông nghiệp
  4. Cải tạo mùa vụ (địa lí)
Cải tạo mùa vụ (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.