Cành non, chồi non, măng (Thực vật học)

  1. TRANG CHỦ
  2. Thực vật
  3. Cành non, chồi non, măng (Thực vật học)
Cành non, chồi non, măng (Thực vật học)
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.