Dự án hạt (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hỗ trợ nông nghiệp (địa lí)
  3. Dự án phát triển nông nghiệp
  4. Dự án hạt (địa lí)
Dự án hạt (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 08-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.