Nối và cắt kim loại

  1. TRANG CHỦ
  2. Cơ khí
  3. Gia công kim loại
  4. Nối và cắt kim loại
Nối và cắt kim loại
Chấp nhận thuật ngữ: 08-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.