Các hợp chất lưu trữ hạt giống

  1. TRANG CHỦ
  2. Hóa học hữu cơ
  3. Hợp chất hữu cơ
  4. Các hợp chất lưu trữ hạt giống
Các hợp chất lưu trữ hạt giống
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.