Các dự án phát triển nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Khía cạnh kinh tế (địa lí)
  3. Các dự án phát triển nông nghiệp
Các dự án phát triển nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 23-tháng 8-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.