Kinh độ của điểm nút lên

  1. TRANG CHỦ
  2. Thiên văn học
  3. Thiên thể học
  4. Kinh độ của điểm nút lên
Kinh độ của điểm nút lên
Chấp nhận thuật ngữ: 04-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.