Nuôi động vật hai mảnh vỏ

  1. TRANG CHỦ
  2. Nuôi động vật thân mềm (địa lí)
  3. Nuôi động vật hai mảnh vỏ
Nuôi động vật hai mảnh vỏ
Chấp nhận thuật ngữ: 03-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.