Nước ép chanh

  1. TRANG CHỦ
  2. Sản phẩm cây có múi (địa lí)
  3. Nước ép cây có múi (địa lí)
  4. Nước ép chanh
Nước ép chanh
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.