Sự chuyển đổi nước muối

  1. TRANG CHỦ
  2. Viễn thông
  3. Hệ thống vệ sinh
  4. Tinh khiết (địa lí)
  5. Sự chuyển đổi nước muối
Sự chuyển đổi nước muối
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.