Tái sử dụng nước

  1. TRANG CHỦ
  2. Viễn thông
  3. Hệ thống vệ sinh
  4. Tinh khiết (địa lí)
  5. Tái sử dụng nước
Tái sử dụng nước
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.