Chứa thuốc trừ sâu (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Hóa chất
  3. Hóa chất nông nghiệp (địa lí)
  4. Thuốc trừ sâu
  5. Chứa thuốc trừ sâu (địa lí)
Chứa thuốc trừ sâu (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.