Phụ nữ trồng cà phê

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông dân
  3. Nữ nông dân (địa lí)
  4. Phụ nữ trồng cà phê
Phụ nữ trồng cà phê
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.