Nữ quản lý trại nuôi gia súc

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông dân
  3. Nữ nông dân (địa lí)
  4. Nữ quản lý trại nuôi gia súc
Nữ quản lý trại nuôi gia súc
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.