Nông nghiệp - Hợp tác quốc tế

  1. TRANG CHỦ
  2. Pháp luật và pháp chế trong Nông nghiệp
  3. Nhà máy kiểm dịch
  4. Hợp đồng, nông nghiệp
  5. Nông nghiệp, hợp tác xã (địa lí)
  6. Nông nghiệp - Hợp tác quốc tế
Nông nghiệp - Hợp tác quốc tế
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.