Cây nhiệt đới

  1. TRANG CHỦ
  2. Lâm nghiệp
  3. Nhiệt đới
  4. Cây nhiệt đới
Cây nhiệt đới
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.