Nông nghiệp - Chi phí

  1. TRANG CHỦ
  2. Kế toán
  3. Nông nghiệp - Chi phí
Nông nghiệp - Chi phí
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.