Đài phát thanh trong nông nghiệp

  1. TRANG CHỦ
  2. Nghe nhìn trực quan
  3. Đài phát thanh trong nông nghiệp
Đài phát thanh trong nông nghiệp
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.