Tiêu thụ năng lượng (địa lí)

  1. TRANG CHỦ
  2. Nông nghiệp và năng lượng
  3. Tiêu thụ năng lượng (địa lí)
Tiêu thụ năng lượng (địa lí)
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.