Thực vật, Ảnh hưởng của nitơ lên

  1. TRANG CHỦ
  2. Ảnh hưởng của sinh lý học
  3. Thực vật, Ảnh hưởng của nitơ lên
Thực vật, Ảnh hưởng của nitơ lên
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.