Chứng mất trí

  1. TRANG CHỦ
  2. Bệnh về não
  3. Những rối loạn hành vi thần kinh (địa lí)
  4. Chứng mất trí
Chứng mất trí
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.