Những hợp chất dạng mắt lưới

  1. TRANG CHỦ
  2. Công nghệ hóa học
  3. Những rây phân tử
  4. Những hợp chất dạng mắt lưới
Những hợp chất dạng mắt lưới
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.