Sự trồng cây gây rừng

  1. TRANG CHỦ
  2. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên (địa lí)
  3. Sự trồng cây gây rừng
Sự trồng cây gây rừng
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.