Sự ban hành luật và luật bảo vệ bờ biển

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự ban hành luật và luật
  3. Sự ban hành luật và luật bảo vệ bờ biển
Sự ban hành luật và luật bảo vệ bờ biển
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.