Những vùng tự nhiên

  1. TRANG CHỦ
  2. Những khu vực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên (địa lí)
  3. Những vùng tự nhiên
Những vùng tự nhiên
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.