Sinh tổng hợp

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổng hợp
  3. Sinh tổng hợp
Sinh tổng hợp
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.