Sự tổng hợp hoá học không đối xứng

  1. TRANG CHỦ
  2. Sự tổng hợp
  3. Sự tổng hợp hoá học không đối xứng
Sự tổng hợp hoá học không đối xứng
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.