Sự xâm lấn của thực vật

  1. TRANG CHỦ
  2. Những dãy thực vật (địa lí)
  3. Sự xâm lấn của thực vật
Sự xâm lấn của thực vật
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.