Sự căng mặt ngoài của chất lỏng

  1. TRANG CHỦ
  2. Vật lý
  3. Sự căng mặt ngoài của chất lỏng
Sự căng mặt ngoài của chất lỏng
Chấp nhận thuật ngữ: 02-tháng 10-2012

Ghi chú: HH: Hẹp hơn ; RH: rộng hơn ; DC: dùng cho ; dấu "-" thể hiện mối quan hệ giữa các thuật ngữ!


  © 2012 - Bản quyền nội dung thuộc về LRCs.